top of page

יחס העברה

יחסי העברה נמצאים בכמה מכלולים בכלי רכב- בדיפרנציאל, בתיבות ההילוכים ובתיבות העברה. לכל הילוך יש יחס העברה שונה. ככל שיחס ההעברה נמוך יותר כך הכוח המועבר מהמנוע לגלגלים גדול יותר, קרי הילוך ראשון הוא בעל יחס ההעברה הנמוך ביותר ואילו הילוך חמישי הוא בעל יחס העברה הגבוה ביותר.
בתיבת הילוכים ידנית בת חמישה הילוכים בדרך כלל ההילוך הרביעי יעבוד ביחס של 1:1 (יחס העברה ישיר) ואילו, ההילוך החמישי -ׁׁׁ הילוך יתר – Over-Drive יהיה ביחס שלילי – לדוגמא 1:0.75.

יחס משקל לכוח סוס

הנתון יחס משקל לכוח סוס מתקבל על ידי חלוקת משקל הרכב בהספק המנוע. נתון זה משמש עבור מדידת ביצועי רכב, ובעיקר התאוצה. יחס זה קובע את מידת התאוצה המקסימלית של האופנוע או כלי הרכב, וככל שהאופנוע או כלי הרכב יהיה קל יותר וההספק שלו גבוה יותר, כך תאוצת הרכב/ אופנוע תהיה חזקה יותר. השוואת נתון זה מאפשרת להבין את יכולת ניצול הספק המנוע בפועל, שכן רכב כבד עם אותם כ"ס כמו רכב קל יותר, יהיה בעל תחושת נהיגה כבדה יותר.

 

יניקה מאולצת

כינוי לתצורת מנוע העושה שימוש במגדש מסוג כלשהו (טורבו/על) על מנת להגביר באופן משמעותי את כמות האוויר הנכנס למנוע. במנועי בעירה פנימית האוויר והדלק מתערבבים ובעת ההצתה נוצר פיצוץ שממנו נגזרים ההספק והמומנט. ככל שיותר אוויר נכנס למנוע כך ניתן להזריק יותר דלק ולהגביר את ההספק הסופי. מנועים אשר אינם מתצורת "יניקה מאולצת", מנועים "אטמוספריים" צריכים להסתפק באוויר אשר המנוע יונק באופן עצמאי. במצב כזה המקסימום הוא כ- 0.3 באר, במנועים מוגדשים הגבול נמתח רק כאשר המנוע אינו יכול לעמוד בהספקים שהוא מפיק.

bottom of page