top of page

עקומת כוח

גרף המתאר הספק מנוע בסל"דים שונים. עקומת הכוח יכול להיות שטוחה כאשר היא מציינת מנוע בעירה המספק הספק מנוע גבוה כבר בסל"ד נמוך או יכולה להיות חדשה כאשר המנוע מספק את ההספק המרבי בתחום סל"ד יחסית צר.

עוקה יבשה  DRY SUMP

בשונה ממנוע "רגיל" שהשמן נאגר באגן השמן (נמצא בתחתית המנוע/קרטר ונקרא גם עוקת השמן) במערכת עוקה יבשה, קיים מיכל מיוחד לשמן המנוע. השמן נשאב ע"י משאבה למקומות השונים במנוע, בסיום מחזור השימון/קירור השמן חוזר למיכל. שיטת תכנון זו מונעת קשיי סיכה במצב של כוחות G חזקים, אופיינית למכוניות מירוץ וכלי טיס.

bottom of page