top of page

זווית גישה

זווית זו מתייחס לזווית המקסימלית של המכשול אותו יכול לטפס הרכב מבלי לשפשף את קדמת הרכב. זווית זו נמדדת מקדמת הגלגלים הקדמיים ועד לחלק הקדמי הנמוך ביותר ברכב כגון פגוש, רדיאטור, כננת וכו'.

 

זווית גלגול

זווית ההטייה בה נמצא רכב במהלך פנייה. במהלך פנייה, כוחות פיזיקאליים מאלצים את משקל הרכב לעבור לכיוון החיצוני של הפנייה. כלומר, רכב הפונה שמאלה ייטה ימינה ולהפך. ככל שמהירות הפנייה וזווית הפנייה גבוהות יותר כך זווית הגלגול תהיה גבוהה יותר בהתאמה. ככלל, רכבים בעלי מתלים רכים ייטו לזוויות גלגול גדולות יותר בעוד רכבים בעלי מתלים קשיחים יהיו מאוזנים יותר במהלך הפנייה.

 

זווית נטישה

זווית זו מתייחסת לזווית המקסימלית של המכשול ממנו יכול הרכב לרדת מבלי לשפשף את אחורי הרכב. זווית זו נמדדת מאחורי הגלגלים האחוריים ועד לחלק האחורי הנמוך ביותר ברכב כגון פגוש, וו גרירה, מדרגה וכו'.

 

זווית בטן

זווית הנוצרת בין נקודת המגע של גלגלי כלי הרכב באדמה לבין מרכז הגחון. ככל שהזווית חדה יותר, כלי הרכב יכול לטפס מעל סלעים ובולדרים מבלי שיפגעו בגחון.

 

זווית קמבר

מונח המתייחס לזווית נטיית גלגלי הרכב ביחס לציר האנכי. זווית זו הינה משמעותית בכיוון צמיגי הרכב לשם השגת התנהגות דינמית אופטימלית. זווית קמבר שלילית משמעה הטיית חלקם העליון של הגלגלים כלפי פנים. זווית קאמבר חיובית משמעה הטיית חלקם העליון של הגלגלים כלפי חוץ.

זווית קסטר

מונח המתייחס לזווית שנוצרת בין מרכז ציר ההיגוי לבין האנך. זווית זו הינה משמעותית בכיוון צמיגי הרכב הקדמיים לשם השגת התנהגות דינמית אופטימלית. לזווית הקסטר אין השפעה על גלגלי הרכב אשר אינם שולטים בהיגוי. זווית קסטר גדולה גורמת לגלגל לשאוף להתמרכז ומגבירה את הפידבק ואת הכוח הנדרש לסיבוב ההגה.

bottom of page