top of page

גל זיזים  Camshaft

ציר מתכת אשר מונע באמצעות רצועה, שרשרת או גלגלי שיניים המחוברים לגל הארכובה. גל הזיזים מקבל את שמו מן הזיזים (בליטות) הנמצאים עליו אשר מטרתם לפתוח ולסגור את שסתומי היניקה והפליטה במנוע. למנועי שונים, גלי זיזים שונים בהתאם לייעוד הרכב. כיום נהוגים גלי זיזים בעלי תזמון שסתומים משתנה שכפי ששמם רומז מאפשרים השהיית הפתיחה והסגירה בהתאם לסל"ד המנוע. גל זיזים יחיד (Sohc) שולט הן בשסתומי היניקה והן בשסתומי הפליטה בעוד שבגל זיזים כפול (Dohc) גל זיזים אחד שולט ביניקה בעוד השני בפליטה.

גל ארכובה  Crankshaft

ציר ראשי הרץ לאורך המנוע ונתמך ע"י המיסבים הראשיים. תפקידו של גל הארכובה הוא להפוך את התנועה האנכית של הבוכנות לתנועה סיבובית אשר תועבר בסופו של דבר לגלגלים. אל גל הארכובה מתחברים הטלטלים אשר מתחברים לבוכנות וכן גלגלי שיניים המאפשרים קישור בין גל הארכובה לגל הזיזים באמצעות שרשראות או רצועה לשם הבטחת תזמון מדוייק של פעולות המנוע.


מצמד קלאץ׳ (Clutch)

רכיב במערכת ההינע אשר תפקידו להפריד את המנוע מתיבת ההילוכים על מנת לאפשר העברת הילוכים בעת הצורך. בעת שחרור הדוושה ולאחר בחירת ההילוך, תנועת המנוע מתחברת חזרה לתיבת ההילוכים והשניים מסתובבים יחד במהירות מתואמת.

קויל אובר  Coil over

מרכיב במתלה הרכב. הכינוי "קוילאובר" הינו קיצור של "Coil spring over shock" (בעברית "קפיץ על בולם") והוא נובע מתצורתו שכן הקוילאובר מגיע כיחידה אחת המורכבת מבולם זעזועים שעליו מורכב קפיץ ספירלי. ישנם סוגי קוילאוברים שמאפשרים כיוונונים שונים:

  • כיוונון של גובה הרכב (במידה ועל גוף הבולם יש תבריג וטבעות נעילה)

  • כיוונון קשיחות/התנגדות לכיווץ (ברז COMPRESSION).

  • כיוונון מהירות פעולת החזרה (REBOUND) של בולם הזעזועים – מאפשר ריסון מבוקר של הקפיץ.


קומפריישן Compression Damping

תפקידו של בולם הזעזועים הוא לרסן את האנרגיה בפעולת המתלה. בזמן פעולת הדחיסה (Compression) בולם הזעזועים סופג את האנרגיה, לפי עקרון הפעולה של הנעת נוזל והולכת חום. על ידי דחיקת בוכנה דרך שמן, מתפתח בתוך הבולם חיכוך הידראולי. החיכוך נחוץ כדי להתנגד לקיפוץ הלא מרוסן של המתלה. הנוזל ההידראולי שבגוף הבולם ("שמן"), נדחק דרך נקבים זעירים בבוכנה אשר מאפשרים מעבר של כמות שמן מועטה. התוצאה היא האטה של תנועת המתלה. חשוב לציין שכל בולם זעזועים הוא מערכת שיכוך תלוית מהירות. המשמעות היא שככל שהתנועה תהיה מהירה יותר כך ההתנגדות לתנועה שיפיק הבולם תהיה גדולה יותר.

bottom of page