top of page

דיפרנציאל מוגבל החלקה  LSD

Limited Slip Differential. בדיפרנציאל מוגבל החלקה קיימת הגבלה (בד״כ נמדדת באחוזים) על השוני בין מהירויות הסיבוב של שני הגלגלים בציר. כיום ניתן למצוא בשוק גם מערכות מכניות וגם אלקטרוניות. היתרון של דיפרנציאל מסוג LSD לעומת דיפרנציאל "פתוח", הוא ביכולת להוריד את הכוח מהגלגלים לקרקע בצורה טובה יותר. יתרון זה יבוא לידי ביטוי בייחוד בשימושים של נהיגה ספורטיבית – דריפטים, נסיעה מהירה בדרכי אפר (ההתנהגות של כלי הרכב תהיה צפויה יותר, נשלטת יותר) וכמובן גם בקטעי עבירות שונים (דיונות, בוץ, סלעים וכו').

Latch

Latch– ראשי תיבות של Lower Anchors and Tethers for Children הוא תקן בטיחות פופולארי בעיקר בארצות הברית ובקנדה לחיבור מושב בטיחות לילדים. באמצעות התקן הבטיחות למושב הילדים מעגנים את המושב בכמה נקודות למרכב הרכב על מנת למנוע פגיעה בילד בזמן תאונה.

bottom of page